Môn Văn Lớp: 9 viết đoạn văn từ 8-10 câu suy nghĩ vai trò của gia đình đối với cuộc đời mỗi con người

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: viết đoạn văn từ 8-10 câu suy nghĩ vai trò của gia đình đối với cuộc đời mỗi con người No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gabriella 1 năm 2022-04-15T09:14:40+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Vì gia đình, nhà trường là nơi có ảnh hưởng trực tiếp tới sự định hình, phát triển nhân cách của con người và xã hội là nơi thử thách, đánh giá sự trưởng thành của nhân cách đó, cho nên, mỗi con trẻ/con người nếu có được sự quan tâm đúng mức từ ba môi trường này, nhất là từ gia đình thì tất yếu sẽ có điều kiện phát triển lành mạnh, hình thành, phát triển nhân cách tốt.Trong triết học Mác – Lênin, nhân cách được hiểu là “những cá nhân con người với tính cách là sản phẩm của sự phát triển xã hội, chủ thể của lao động, của sự giao tiếp, của nhận thức, bị quy định bởi những điều kiện lịch sử – cụ thể của đời sống xã hội”[1]. Nhân cách là bản sắc độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân, là nội dung và tính chất bên trong của mỗi cá nhân; trong đó, cá nhân là phương thức biểu hiện của giống loài, còn nhân cách vừa là nội dung vừa là cách thức biểu hiện riêng biệt của mỗi cá nhân, là đặc trưng xã hội của con người, là “phẩm chất xã hội” của con người. Do đó, trong môi trường (gia đình, nhà trường, xã hội), thì gia đình và giáo dục gia đình góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người.

    đừng xóa câu trả lời của mik

    mik xin đó!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )