Môn Văn Lớp: 9 viết đoạn văn diễn dịch (12 câu) phân tích hình tượng Quang Trung trong hồi thứ 14 (Hoàng Lê nhất thống chí)

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: viết đoạn văn diễn dịch (12 câu) phân tích hình tượng Quang Trung trong hồi thứ 14 (Hoàng Lê nhất thống chí) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Valentina 1 tháng 2022-03-17T10:56:46+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Gợi ý:

  Sáng suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc, thế tương quan giữa ta và địch. Trong lời phủ dụ quân sĩ ở Nghệ An:

  + Nguyễn Huệ đã khẳng định chủ quyền của dân tộc(“đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng”) và lên án hành động xâm lăng phi nghĩa, trái đạo trời của quân Thanh, nêu bật dã tâm của chúng(“bụng dạ ắt khác…cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải”)

  + Nhắc lại truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

  + Kêu gọi quân lính đồng tâm hiệp lực, ra kỉ luật nghiêm.

  => Lời phủ dụ có thể xem như một bài hịch ngắn gọn mà ý tứ phong phú, sâu xa, nó tác động, kích thích lòng yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc.

  – Sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người: Thể hiện qua cách xử trí vừa có lí vừa có tình với các tướng sĩ tại Tam Điệp.Ông rất hiểu tướng sĩ, hiểu tường tận năng lực của bề tôi, khen chê đúng người đúng việc

  – Mới khởi binh, chưa lấy được tấc đất nào, vậy mà Quang Trung đã tuyên bố chắc nịch “phương lược tiến đánh đã có sẵn”, “Chẳng qua mươi ngay có thể đuổi được người Thanh”.

  – Biết trước kẻ thù “lớn gấp mười nước mình”, bị thua một trận “ắt lấy làm thẹn mà lo mưu báo thù” khiến việc binh đao không bao giờ dứt nên Nguyễn Huệ còn tính sẵn cả kế hoạch ngoại giao sau chiến thắng để có thời gian “yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng”, làm cho nước giàu quân mạnh.

  =>là người có ý chí sáng suốt,nhạy bén,quết thắng trước mọi thời cuộc

 2. 1. Hình ảnh một người quyết đoán, mạnh mẽ

  + Giận, liền họp các tướng sĩ, tự mình cầm quân để đuổi bọn giặc

  + Nghe lời tướng sĩ đứng ra làm vua và tiến quân ra Bắc

  + Tổ chức hành quân hỏa tốc

  + Tổ chức duyệt binh, tuyển binh

  + Lập kế hoạch hành quân đánh giặc

  2. Là một con người sáng suốt, có tầm nhìn xa và trông rộng:

  + Phân tích rất đúng và sáng suốt sự tương quan giữa quân ta và quân địch

  + Rất giỏi trong việc phán xét và dùng người

  + Mở tiệc khao quân

  3. Tài giỏi trong việc dùng binh:

  + Vị tướng mưu lược tài ba

  + Có sự tính toán trong việc hành quân và đánh giặc

  + Có những mưu tính rất chính xác

  4. Có cách đánh giặc độc đáo:

  + Bắt gọn bọn nghe thám

  + Đánh nghi binh

  + Là một vị vua tài ba, có tài cầm quân và mưu lược rất chính xác

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )