Môn Văn Lớp: 9 “Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, p

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: “Quân Thanh sang xâm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã biết chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc, chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Đời Hán có Trưng nữ vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ; các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, dấy nghĩa quân đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. ở các thời ấy, Bắc, Nam riêng phận, bờ cõi lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nỗi khổ như hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi, hại, được, mất ấy, đều là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. Nay người người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đều là những kẻ có lương tri lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!” (Trích “Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ 14”) 1. (1.0 điểm) Cho biết tên tác giả và thể loại của tác phẩm chứa đoạn trích trên. 2. (1.0 điểm) Tìm các thành ngữ có trong “Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ 14 và cho biết ý nghĩa của mỗi thành ngữ ấy. 3. (1.0 điểm) Nhà vua nói: “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc, chia nhau mà cai trị” nhằm mục đích gì? Chép 2 câu trong bài thơ “Sông núi nước Nam” có nội dung tương tự. 4. (3.5 điểm) Qua đoạn trích, em thấy được nét đẹp nào của nhân vật vua Quang Trung? Trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp đó của nhân vật bằng một đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu. Trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép (gạch chân, chú thích rõ). No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Maria 8 tháng 2021-09-04T05:01:02+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bài làm :

    Đoạn trích là lời phủ dụ quân lính ở Nghệ an đã thể hiện trí tuệ nhạy bén của vua Quang Trung. Trong lời phủ dụ, ông đã khẳng định chủ quyền dân tộc ” trong khoảng vũ trụ. ..cai trị “. Đồng thời đã nêu bật được tội ác và âm mưu của người phương Bắc với dân tộc ta ” người phương bắc …. vơ vét của cải. Quang Trung đã nhắc lại truyền thống đánh giặc ngoại xâm của nhân dân ta ” đời Hán. . .. đuổi được chúng về phương bắc “, ông cũng nêu cao truyền thống yêu nước bằng những tấm gương trung thần nghĩa sĩ đã chiến đấu quả cảm, chống ngoại xâm của ông cha ta từ ngàn đời. Quang Trung đã nêu được âm mưu muốn thôn tính nước ta của nhà Thanh, kêu gọi quân sĩ đồng tâm hiệp lực và đề ra kỉ luật nghiêm minh ” các ngươi. … Không nói trước.  Đó là sự sáng suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc, thế tương quan giữa ta và địch. Lời  phủ dụ được coi như một bài hịch ngắn gọn mà ý tứ thật phong phú sâu xa có tác dụng kích thích lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc. Đó cũng  như quân lệnh nghiêm khắc có tác động chấn chỉnh đội ngũ củng cố sức mạnh của toàn quân. Ẩn chứ trong lời nói ấy còn là một tấm lòng thiết tha vì dân tộc, vì nước nhà. Như vậy, phải có trí tuyệ sắc bén, nhanh nhạy thì Quang Trung mới có thể đưa ra lời phủ dụ hàm chứa nội dung và ý nghĩa như vậy. 

                                                         CHUC BAN HOC TOT !!!!

  2. giúp mình với nha mng có gợi ý ( 50 điểm )vvvvs

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )