Môn Văn Lớp: 9 – Mọi người giúp mình làm 1 văn để giúp mình mai thi được không ? Đề : Phân tích hình ảnh 3 cô gái TNXP trong truyện ngắn Những ngôi sao xa

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: – Mọi người giúp mình làm 1 văn để giúp mình mai thi được không ?
Đề : Phân tích hình ảnh 3 cô gái TNXP trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê
– Mọi người giúp mình 1 bài văn ngắn gọn với không chép trên mạng nha , giờ cần lắm 1 bài văn luôn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-10-26T02:19:51+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.                                                       Em nằm dưới đất sâu

                                                        Như khoảng trời nằm yên trong đất

                                                        Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng

                                                        Những vì sao ngời sáng lung linh.

    Những nữ thanh niên xung phong của chúng ta đã nằm xuống nhưng dường như tâm hồn cao cả của họ đã tạc vào thế ki, đã hóa thành vằng dương diệu kì lung linh trên trời cao. Và giờ đây khi đến với trang căn của Lê Minh Khuê, ta như được gặp lại hình ảnh những thế hệ trẻ trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước và cáng xúc động hơn khi bắt gặp hình ảnh cả ba nữ thanh niên xung phong (Nho, Thao, Phương Định) trong tác phẩm ”Những ngôi sao xa xôi” đầy nhiệt huyết cách mạng trong những trang văn của bà.

    Viết về những nẻo đường Trường Sơn trong những năm đánh Mĩ, không chỉ có những bài thơ, bài ca ca ngợi những người chiến sĩ lái xe hay những co gái mở đường trong trang văn của Lâm Thị Mỹ Dạ, mà còn có những câu chuyện đầy cảm phục viết về những cô gái thanh niên xung phong, những cô trinh sát mặt đường, các cô chuyên phá bom nổ chậm mở đường cho xe qua. Những cô gái trẻ ấy đã được Lê Minh Khuê kể lại và khắc họa chân dung tâm hồn tính cách vô cùng ấn tượng.

    Họ là những cô gái còn rất trẻ, tuổi đời mười tám đôi mươi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ rời xa gia đình, xa mái trường, thành phố tình nguyện đi chiến đấu nơi chiến trường đầy bom đạn, chết chóc. Họ ở trong một cái hang, dưới chân cao điểm, tại một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nhiệm vụ của các cô là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm vì thường xuyên phải chạy trên cao điểm, giữa ban ngày và máy bay của địch có thể ập đến bất cứ lúc nào.

    Qua thực tế chiến đấu, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, gan dạ không sợ gian khổ hi sinh. Họ bình tĩnh, can trường và có tinh thần dũng cảm. Mặc dù còn rất trẻ, luôn phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ, học có thể hi sinh bất cứ lúc nào, nhưng để con đường được thông suốt nên các cô luôn sẵn sàng trong việc ra trận. Có lệnh là lên đường bất kể trong tình huống nào. Họ là vệc một cách tự nguyện, luôn nhận khó khăn, nguy hiểm về mình. Ở họ còn có tình đồng đội keo sơn gắn bó, thăm thiết. Tuy không phải chị em, những họ cùng đứng trên một mặt trận, cùng làm chung một nhiệm vụ, vào sinh ra tử, học thấu hiểu nhau và trân trọng những giây phút gắn kết. Lúc nghỉ ngơi họ cùng nhau vui đùa, lúc ra trận họ tương trợ, lo lắng cho nhau. Khi ai đó bị thương họ liều mình cứu giúp và an ủi, động viên tạo cho nhau sức mạnh vượt lên trên nguy hiểm, gian khổ.

    Cuộc sống chiến đấu ở chiến trường thật gian khổ, hiểm nguy nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời. Bởi họ biết cuộc kháng chiến còn kéo dài, chỉ có sức mạnh của niềm tin, của hy vọng mới giúp họ đứng vững. Đối lập với chiến trường nham nhở, tâm hồn lúc nào cũng tươi xanh, cuộc sống luôn rộn ràng tiếng cười, đầy ắp niềm vui. Sự ổn định tinh thần giúp họ vượt qua những phút giây đơn điệu, nhàm chán và căng thẳng. Nho thích thêu thùa, Thao thích chép bài hát, còn Phương Định lúc nào cũng mơ mộng, hồi nhớ về quá khứ. Và cơn mưa đá đã đánh thức sự hồn nhiên mà bấy lâu tưởng chừng đã biến mất trong họ. Kỉ niệm sống dậy như những khoảng sáng trong tâm hồn, những cảm xúc hồn nhiên như nguồn sông, điểm tựa, giúp họ thêm vững vàng, thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn, nguy hiểm. Công việc ấy đòi hỏi ở họ phải bình tĩnh, dũng cảm, khôn ngoan, nhạy cảm và khéo léo, đòi hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng hy sinh, không quản khó khăn gian khổ. Đó là những phẩm chất cao đẹp, bình dị, hồn nhiên của ba cô gái thanh niên xung phong, tuy nhiên mỗi người lại có những vẻ đẹp riêng của mình.

    Chị Thao, lớn tuổi nhất, là đội trưởng – chị cả của tổ trinh sát, bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, can đảm, táo bạo, cương quyết và dứt khoát trong công việc, luôn nhận khó khăn về mình: ” Chị Thao cầm cái thước trên tay tôi, nuốt nốt miếng bích quy ngon lành: ”Định ở nhà. Lần này nó bỏ ít, hai đứa đi cũng đủ“, rồi kéo tay áo Nho, vác xẻng lên vai và đi ra cửa.” Chị Thao là người từng trải hơn, ước mơ và dự tính về tương lai có vẻ thiết thực hơn, nhưng cững không thiếu những khát khao vfa rung động của tuổi trẻ. Trong công việc 

  CÒN NỮA NHƯNG GIỜ MÌNH PHẢI ĐI HỌC RỒI TÍ NỮA MÌNH VỀ MÌNH LÀM TIẾP ĐƯỢC KHÔNG? 

  XIN LỖI !

 2. mình có dàn ý chi tiết làm gửi cô, có j bn tham khảo nha. Chứ nếu lm cả bài thì khác nào ăn cắp ý tưởng hén

   

  Caûm nhaän cuûa em veà hình aûnh ba coâ gaùi thanh nieân xung phong trong taùc phaåm “Nhöõng ngoâi sao xa xoâi” cuûa Leâ Minh Khueâ.

   MÔÛ BAØI

                          Chuyện kể rằng em cô gái mở đường

                          Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương

                          Cho đoàn  xe kịp giờ ra trận

                          Em đã lấy tình yêu Tổ Quốc của mìnhthắp lên ngọn lửa

                          Đánh lạc hướng thù hứng lấy luồng bom

                                      ( Khoảng trời hố bom- Lâm Thị Mĩ Dạ)

                 Hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại đã đi vào thơ ca với những vẻ đẹp diệu kì nhất. Leâ Minh Khueâ đviết về những con gái ấy với tất cả niềm ngưỡng mộ, tự hào qua tác phẩm “ Những ngôi sao xa xôi”Taùc phaåm gaây cho chuùng ta nhöõng aán töôïng khoù queân veà taâm hoàn trong saùng  loøng duõng caûm, laïc quan duø phaûi ñoái maët vôùi gian khoå, hi sinh của các cô.

   THAÂN BAØI

  Truyeän keà veà ba nöõ thanh nieân xung phong laø Phöông Ñònh, Nho, Thao. Hoï soáng trong moät caùi hang döôùi chaân cao ñieåm. Nhieäm vuï cuûa hoï laø quan saùt ñòch neùm bom, ño khoái löôïng ñaát ñaù laáp vaøo hoá bom , phaù bom.Ñoù laø coâng vieäc heát söùc nguy hieåm ñoøi hoûi phaûi bình tónh vì phaûi luoân ñoái maët vôùi thaàn cheát. Cuoäc soáng tuy gian khoå, hieåm nguy nhöng hoï raát duõng caûm, traøn ñaày laõng maïn, laïc quan vaø yeâu thöông nhau duø moãi ngöôøi moät caù tính. Phöông Ñònh, nhaân vaät keå chuyeän vaø cuõng laø nhaân vaät chính laø moat coâ gaùi Haø Noäi giaøu caûm xuùc vaø hay mô moäng. Trong moät lần phaù bom, Nho bò thöông, Phöông Ñònh vaø chi Thao heát loøng chaêm soùc. Moät côn möa ñaù baát chôït ñeán treân cao ñieåm khieán caùc coâ heát söùc vui thích.

  1. Họ là nhöõng con ngöôøi coù hoaøn caûnh soáng vaø chieán ñaáu ñaëc bieät:

    + Toå trinh saùt ôû treân một cao ñieåm, giöõa vuøng troïng ñieåm treân tuyeán ñöôøng tröôøng Sôn- nôi nguy hieåm, aùc lieät bôûi bom ñaïn cuûa keû thuø ngaøy ñeâm doäi xuoáng “Ñaát boác khoùi, khoâng khí baøng hoaøng, maùy bay ñang ì aàm xa daàn…”. Coâng vieäc cuûa toå trinh saùt hết söùc nguy hieåm, caêng thaúng, phaûi ñoái maët vôùi caùi chết: hoï phaûi ño, ưôùc tính khoái löôïng ñaát ñaù bò bom ñòch ñaøo xôùi, ñeám bom chöa noå, phaù bom.

  1. Hoï laø nhöõng coâ gaùi treû trung, coù nhöõng phaåm chaát tuyeät ñeïp khi soáng nôi chieán tröôøng.:

  + Những cô gái ấy gặp nhau ở lí töôûng soáng cao ñeïp: yeâu queâ höông, ñaát nöôùc, saün saøng hi sinh tuoåi thanh xuaân, chaáp nhaän maát maùt ñeå ra chieán tröôøng vì söï nghieäp choáng Mó cöùu nöôùc cuûa daân toäc

  + Chính tình yêu nước ấy là động lực để các cô hoàn thành công việc đầy gian khổ của mình “ moät ngaøy phaù bom ñeán maáy laàn…”với  tinh thần trách nhiệm cao. Đã có lúc họ nghĩ đến cái chết nhưng nó chỉ mờ nhạt mà thôi! Tinh thần trách nhiệm cao chính là tiêu chí để giúp hị vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Đôi bàn tay của họ luôn khéo léo nhẹ nhàng từng chút một gạt đất lấp xung quanh quả bom. LMK đã miêu tả tỉ mỉ những cảm gác ghê rợn về công việc đầy nguy hiểm của các cô gái : “thaàn kinh caêng nhö chaõo, tim ñaäp baát chaáp caû nhòp ñieäu chaân chaïy maø vaãn bieát raèng chung quanh coù nhieàu quaû bom chöa noå nhưng nhất định sẽ nổ”.

  +  Tinh thaàn duõng caûm trong hoaøn caûnh chieán tranh aùc lieät đđã biến những cô gái bé nhỏ, vốn yếu mềm thành những con người phi thường, bất khuất . LMK đã sử dụng bút pháp hiện thực tái hiện lại cảnh phá bom vô cùng nguy hiểm, dựng lên một tượng đài về khí phách anh hùng lẫm liệt của tổ trinh sát mặt đường.Chị Thao, Nho, Phương Định đã sáng ngời lên trong khói lửa chiến tranh. Chiến công của họ bất tử với năm tháng và lòng người.

  + Vượt lên trên tất cả những khó khăn, gian lao vất vả là  tinh thaàn ñoàng ñoäi gaén boù. Hoï luoân coi nhau laø chò em ruoät thòt, ñuøm boïc, yeâu thöông laãn nhau. Khi Nho bò thöông do haàm bò saäp, Ñònh ñaõ baêng boù, chò Thao soát ruoät vaø caûm thaáy ñau ñôùn hôn ngöôøi bò thöông, chaêm soùc taän tình cho Nho.

  + Laø nhöõng con ngöôøi hoàn nhieân, ñaày nöõ tính, coù taâm hoàn nhaïy caûm, giaøu khaùt khao. Duø soáng, chieán ñaáu trong möa bom, baõo ñaïn maø luoân laïc quan, giaøu moäng mô. Tieáng haùt luoân traøn ngaäp trong cuoäc soáng.

  1. Mỗi cô gái đều có vẻ đẹp riêng
  1. Nho là nhỏ tuổi nhất. Tính cô rất trẻ con, thích mút kẹo, uống sữa nhưng vẫn cứng rắn và đầy dung cảm cùng hai người chị đi phá bom .

          b .Đại diện cho tuổi trẻ yêu nước, không ngại khó khăn, Thao đã vào chiến trường được mấy năm rồi. Chị rất cương quyết khi làm việc. lớn tuổi nhất, giùau kinh nghiệm nhất, Nho trở thành “thủ trưởng” của hai “ cô em gái”. Càng chú ý ta càng thất chị thật đặc biệt. Trong những lúc nguy hiểm nhất thì chị lại bình tĩnh đến nỗi khiến người ta phát bực. Nhìn cảnh Nho bị thương, Thao còn thấy đau hơn.

  1. Hình töôïng nhaân vaät Phöông Ñònh :

            Là hình tượng nhân vật chính đã được nhà văn Lê Minh Khuê tập trung khắc hoa khá rõ nét với những diễn biến tâm lí và cảm xúc tinh tế.

  • Laø  coâ thanh nieân xung phong ra ñi töø Haø Noäi, xinh xaén, coù lí töôûng soáng cao ñeïp

        Cô treû trung xinh ñeïp “ Hai bím toùc daøt, töông ñoái meàm, moät caùi coå cao, kieâu haõnh nhö ñaøi hoa loa

  keøn”, ñoâi maét daøi maøu naâu vôùi anh nhìn xa xaêm. Cô rôøi gheá nhaø tröôøng ñeå ñi thaúng tôùi chieán tröôøng, hieán daâng tuoåi thanh xuaân cuûa mình cho Toå quoác. Hình töôïng con ngöôøi maø coâ caûm phuïc laø nhöõng chieán só vaøo maët traän maø coâ ñaõ gaëp treân troïng ñieåm “ nhöõng ngöôøi ñeïp nhaát, thoâng minh, can ñaûm vaø cao thöôïng nhaát laø nhöõng ngöôøi maëc quaân phuïc, coù ngoâi sao treân muõ”. Điều này cũng góp phần thể hiện lí tưởng sống cao đẹp của cô.

  • Là cô gái hồn nhiên, giàu mộng mơ, yêu đời, cá tính. Cô thích haùt vaø haùt hay “ Toâi meâ haùt…bòa

  ra lôøi maø haùt, thích daân ca quan hoï, Ca-chiu-sa, daân ca YÙ”. Cô hát ngay trong những giây phút đối mặt với đạn lửa, hát để động viên Nho, Thao và động viên chính mình. Khaù töï tin vôùi veû ngoaïi hình cuûa mình, hay quan taâm tôùi hình thöùc . bieát mình ñöôïc nhieàu ngöôøi ñeå yù, coâ vui veû, töï haøo nhöng chöa daønh tình caûm cho ai. PĐ nhaïy caûm nhöng khoâng hay bieåu loä tình caûm cuûa mình, luoân kín ñaùo ôû nhöõng nôi ñoâng ngöôøi.Cô gái ấy giàu mộng mơ, thích hồi tưởng nhöõng kæ nieäm quaù khöù vôùi “ con ñöôøng nhöïa ban ñeâm, sau côn möa muøa haï roäng ra…Nhöõng ngoïn ñeøn treân quaûng tröôøng lung linh nhö nhöõng ngoâi sao trong caâu chuyeän coå tích”, thích ngaém möa ñaù “ Möa ñaù! Cha meï ôi! Möa ñaù!…Toâi chaïy vaøo…laïi chaïy ra, vui thích cuoáng cuoàng”.

          – Phöông Ñònh ñeå laïi aán töôïng ñeïp trong loøng ñoäc giaû veà loøng duõng caûm, luoân saün saøng ñoái maët vôùi hieåm nguy ñeå hoøan thaønh nhieäm vuï.

  • Coâ cuøng ñoàng ñoäi soáng, phaù bom treân cao ñieåm aùc lieät, haøng ngaøy phaûi soáng trong khoâng khí caêng thaúng, nguy hieåm…
  • Loøng duõng caûm cuûa coâ luoân ñöôïc kích thích bôûi loøng töï troïng. Coâ ñaõ ñeán gaàn quaû bom khi “ caûm thaáy coù aùnh maét caùc chieán só doõi theo mình, toâi khoâng sôï nöõa, toâi khoâng ñi khom”.

  KB

  • Tác phẩm thành coâng trong vieäc kể chuyện, xaây döïng hình töôïng nhaân vaät đđặc biệt là miêu tả tâm lí nhân vật, ngôn ngữ và giọng điệu trẻ trung.
  • “NNSXX” đã làm sống lại trong lòng ta hình ảnh tuyệt đẹp và những chiến công phi thường của tổ trinh sát mặt đường, của Định, Nho , của chị Thao của hàng ngàn, hành vạn cô thanh niên xung phong thời chống Mĩ. Chiến công của họ là bản anh hùng ca bất tử.
  • Chiến tranh đã qua đi. Sau bốn thập kỉ, đọc truyện NNSXX , ta như được sống lại những năm tháng hào hùng của đất nước. Vẻ đẹp của những người con gái ấy vẫn tỏa sáng hồn ta với bao ngưỡng mộ:

                        Em nằm dưới đất sâu

  Như khoảng trời đã năm yên trong đất

  Đêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng

                          Những vì sao ngời chói, lung linh…                       

                             (Khoảng trời hố bom- Lâm Thị Mỹ Dạ)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )