Môn Văn Lớp: 8 Từ văn bản ‘ Nước Đại Việt ta ‘ em hãy viết khoảng 8 câu văn về lòng tự hào của bản thân với đất nước Việt Nam # giúp mk vs, mk đag cần gấp

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Từ văn bản ‘ Nước Đại Việt ta ‘ em hãy viết khoảng 8 câu văn về lòng tự hào của bản thân với đất nước Việt Nam
# giúp mk vs, mk đag cần gấp ạ
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
2 ngày 2022-04-18T09:02:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. *Bài tham khảo!!

    *Mod sóa có tâm síu!!

    Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam chính là nền tảng, cơ sở cho sự thống nhất trong khác biệt để Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp lực lượng, tạo thành sức mạnh tổng hợp của một dân tộc, đất không rộng, người không đông, tiềm lực kinh tế, quân sự không lớn, song đã đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do; tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Để đất nước vững bước trên hành trình đã chọn và nhất là để phát huy tinh thần yêu nước của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng cùng cả hệ thống chính trị cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng và sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cụ thể hóa thành các chính sách và các phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực.

    ~CHÚC BN HỌC TỐT~

  2. “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”. Đó là lời khẳng định đầy tự hào của chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Yêu thương, kính trọng, lễ phép, giúp đỡ ông bà, cha mẹ những công việc vừa sức, yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường sống, yêu quý, trân trọng, giữ gìn những đồ vật xung quanh… đã là nền tảng của lòng yêu nước sau này. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻvangChúng ta phảighi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )