Môn Văn Lớp: 8 Đề Bài: Viết một văn bản thông báo về việc thi trực tuyến

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Đề Bài: Viết một văn bản thông báo về việc thi trực tuyến No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adeline 10 phút 2021-10-14T01:59:27+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. TRƯỜNG…..
  HUYỆN……..                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

  Số ____/TB-TTDV&CGCNNgày …… tháng …… năm 20…

  THÔNG BÁO

  Về………………………… (1)…………………………….

  Kính gửi:…………………………………………………………………………….(2)……………………….

  Căn cứ…………………….. ……………………………………………………….(3)……………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….;

  Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………(4)……………………………….

  Đề nghị……………………………………………………………………………………………………………

  Trân trọng kính chào./.
  (KÍ)
  Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

  -……………… ;

  -……………… ;

  – Lưu: VT.

  Chú giải:

  • (1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.
  • (2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.
  • (3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).
  • (4) Nội dung của thông báo.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )