Môn Văn Lớp: 7 Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay.

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Rylee 1 tháng 2022-04-19T19:52:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bài Làm :

    Lòng yêu nước, tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam chính là nền tảng, cơ sở cho sự thống nhất trong khác biệt để Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tập hợp lực lượng, tạo thành sức mạnh tổng hợp của một dân tộc, đất không rộng, người không đông, tiềm lực kinh tế, quân sự không lớn, song đã đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nô lệ thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do; tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Để đất nước vững bước trên hành trình đã chọn và nhất là để phát huy tinh thần yêu nước của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành chức năng cùng cả hệ thống chính trị cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng và sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; cụ thể hóa thành các chính sách và các phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực. 

  2. Yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. Tuổi trẻ ngày nay đang cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp ấy của dân tộc qua những hành động nhỏ nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Nếu như trong quá khứ lòng yêu nước được thể hiên qua việc xông pha ra chiến trường, cầm súng bảo vệ quê hương đất nước thì ngày nay các thế hệ trẻ của Việt Nam đang cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày thêm giàu đẹp hơn nữa. Chúng ta cần tiếp nối ông cha ta ngày trước, có cho mình một lòng nồng nàn yêu nước để thực hiên nghĩa vụ cao cả của mỗi người dân đối với quê hương đã nuôi lớn ta từng ngày. Là một học sinh em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để sau này có thể trở thành một công dân có ích, mang trong mình một ngọn lửa yêu nước luôn bùng cháy và giúp ích và cống hiến cho đất nước nhiều thêm nữa.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )