Môn Văn Lớp: 7 viết Bản tự xếp loại tong cả năm học cái này là em phải nộp cho cô để cô đánh giá hạnh kiểm nên làm tốt hộ em

Question

Môn Văn Lớp: 7 Giúp em bài này với ạ: viết Bản tự xếp loại tong cả năm học cái này là em phải nộp cho cô để cô đánh giá hạnh kiểm nên làm tốt hộ em No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hadley 1 tuần 2021-10-12T14:36:44+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. PHÒNG GD&ĐT ……………..            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh ph                                             TRƯỜNG …………                                                —-o0o—-

  Số:…. /BB-LỚP…

   

  BIÊN BẢN
  Về việc xét hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20…

  Thời gian: bắt đầu lúc… giờ …phút, ngày …tháng …năm 20…;

  Địa điểm: Tại phòng học số , trường ……………………..…..;

  Thành phần tham dự:

  Ông (bà):…………………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp – Chủ tọa;

  Ông (bà):…………………………………….Lớp trưởng lớp……..

  Ông (bà):…………………………………….Lớp phó học tập-Thư kí.

  Nội dung:

  1. Giáo viên chủ nhiệm thông qua Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, Hà Nội ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

  2. Học sinh thông qua bản tự đánh giá hạnh kiểm học kì …, năm học 20…-20… của cá nhân;

  3. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn tập thể đóng góp ý kiến và thống nhất xếp loại hạnh kiểm học kì II và cả năm của từng thành viên trong lớp. Kết quả:

  Học kì I:

  Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

  Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

  Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

  Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

  Cả năm:

  Loại tốt:……………. .HS, tỉ lệ:…..%

  Loại Khá:…………….HS, tỉ lệ:…..%

  Loại Trung bình:……..HS, tỉ lệ:…..%

  Loại Yếu:…………….HS, tỉ lệ:…..%

  Kết quả cụ thể từng thành viên trong lớp (có danh sách đính kèm).

  Biên bản kết thúc lúc giơ phút cùng ngày;

  THƯ KÝ                                                                                               
  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                    CHỦ TỌA     
                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )