Môn Văn Lớp: 12 chỉ ra những đặc điểm của văn học kháng chiến được viết theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn bản Những Đứa Con Trong Gia

Question

Môn Văn Lớp: 12 Giúp em bài này với ạ: chỉ ra những đặc điểm của văn học kháng chiến được viết theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn bản Những Đứa Con Trong Gia Đình No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-12-29T22:02:58+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. . Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa

  + Sự lãnh đạo của Đảng với đường lối văn nghệ xuyên suốt (Bản đề cương văn hóa năm 1943) > yếu tố trọng yếu chấm dứt sự phân hóa phức tạp của văn hóa văn học nước ta dưới ách thực dân, tạo nên một nền văn nghệ thống nhất sau 1945.

  + Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ trường kí suốt 30 năm đã tác động sâu sắc, toàn diện tới đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc, trong đó có văn nghệ, tạo nên những đặc điểm riêng biệt của một nền văn học hình thành và phát triển trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, ác liệt.

  + Nền kinh tế nghèo nàn và chậm phát triển, điều kiện giao lưu văn hóa bị hạn chế (chủ yếu tiếp xúc và chịu ảnh hưởng văn hóa các nước xã hội chủ nghĩa, cụ thể là Liên Xô và Trung Quốc…).

  Trong hoàn cảnh như vậy, văn học giai đoạn 1945- 1975 vẫn phát triển và đạt được nhiều thành tựu, đóng góp cho lịch sử văn học những giá trị riêng.

  b. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

  Chia làm 3 chặng

  + 1945- 1954:

  – 1945- 1946: sáng tác phản ánh không khí hồ hởi mê say khi mới dành độc lập, ca ngợi “ cuộc tái sinh màu nhiệm” của dân tộc (Tình sông núi – Mai Ninh, Ngọn quốc kì- Xuân Diệu, Vui bất tuyệt – Tố Hữu…)

  – Từ cuối 1946: tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp. Văn học gắn bó sâu sắc với đời sống cách mạng và kháng chiến; hướng tới khám phá sức mạnh và phẩm chất tốt đẹp của quần chúng công nông binh; thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai tất thắng của kháng chiến.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )