Môn Văn Lớp: 10 U Đọc đoạn trích 1: “…Ngồi giữ một mảnh thành con để chờ sáu cái cớ bại vong ấy , thật tiếc thay cho các ông! Cổ nhân có câu:“Nước xa

Question

Môn Văn Lớp: 10 Giúp em bài này với ạ: U
Đọc đoạn trích 1:
“…Ngồi giữ một mảnh thành con để chờ sáu cái cớ bại vong ấy , thật tiếc thay cho các ông! Cổ
nhân có câu:“Nước xa không cứu được lửa gần”. Dù có viện binh đến đây cũng không ích gì cho sự
bại vong cả. Trước đây Phương Chính, Mã Kì chỉ chuyên làm những sự hà ngược, sinh linh lầm than,
thiên hạ oán than: nào đào mồ mả của làng ấp ta, nào bắt vợ con của dân ta, kẻ chết hàm oan, người
sống bị khổ. Các ông là những người
Xét rõ sự cơ, hiểu sâu thời thế, vậy nên chém đầu Phương Chính, Mã Kì đem đến cửa quân dâng nộp.
Như vậy, trong thành sẽ khỏi nạn cá thịt, trong nước sẽ khỏi vạ đau thương, hòa hiếu lại thông can qua
xếp bỏ. Nếu muốn rút quân về nước ta sẽ sửa sang cầu cống, mua sắm tàu thuyền , thủy lục hai đường,
tùy theo ý muốn; quân ra khỏi cõi , muôn phần bảo đảm được yên ổn, không lo ngại gì; nước ta lại phụ
cống xưng thần theo như lệ trước
Nếu không nghe lời ta như vậy, thì nên sắm quân dàn trận , ra giao chiến giữ đồng bằng để
quyết một trận thư hùng, đặng xem cái tài hơn kém, không nên ngồi rũ một xó hang cùng, bắt chước
cái lối đàn bà mà mang cái nhục khăn yếm như thế !
( Theo bản dịch của TRÚC KHÊ NGÔ VĂN TRIỆN- Hợp tuyển thơ văn Việt Nam , tập II, NXB
Văn hóa, Hà Nội, 1962)
Yêu cầu: Phương thức biểu đạt? Ai là tướng giặc?Tội ác quân giặc?Nêu nội dung và nghệ thuật?Chú ý câu
Nước xa không cứu được lửa gần. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-11-12T15:45:41+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Phương thức biểu đạt

    Hai tên tướng giặc 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )